Nyheter

Nu finns i Kalax en vindkraftsfond där du kan söka bidrag till olika projekt eller aktiviteter som främjar miljön, idrott, kultur, ungdomsverksamhet eller höjer attraktiviteten att bo i byn.

Stadgar för Kalax vidkraftsfond

§ 1
Syftet med fonden, vars kapital består av den årliga inbetalningen från Kalax Vindkraft Ab/Oy, den sk vindbonusen, att idka välgörenhet i närsamhället genom att utdela stipendier, bidrag och priser. Närmare beskrivning av utdelningskriterier finns i bilaga 1.

§ 2
Medel delas ut med ansökningar som grund. Kommittén kan även på egen initiativ besluta om utdelningar. Läs mer ->

Mötesprotokoll för årsstäman

Årsmötesprotokollet för Kalax samfälligheter och delägarlag
finns till påseende hos sekreterare Jan Pått under tiden 15.07 till 15.09 2021.

Under mötet omvaldes Jan Pått som syssloman och styrelsemedlem
för Kalax samfälligheter och delägarlag.

Till styrelse för vindkraftsfonden valdes.
ordförande Henrik Backa
vice ordförande Lars Granlund
medlem Mikael Ingström
medlem Maria Sundlin
medlem Anne Maj Jerkku
supleant Rolf Westerholm

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Kalax delägarlag och samfälligheter kallas till ordinarie årstämma
söndagen den 20.06.2021
kl. 18.00 på Notvikens oas.

-Stadgeenliga ärenden.

-Val av styrelse till vindkraftsfonden.

-Godkännande av stadgar för vindkraftsfonden. (förslag till stadgar finns till påseende före mötet.)

-Donation av Kalax marthaförening. (bebygd fastighet 545-405-1-89)

-Överföring av arrende.

-Försäljning av tomtmark.

-Vägbelysningsprojekt.

-Övriga på stämman väkta frågor.

Mötesprotokoll för årsstämman

Härmed kan meddelas att mötesprotokollet för Kalax delägarlag och samfälligheter finns till påseende hos syssloman Jan Pått i Kalax från den 1 juli till den 1 augusti 2020.

Av mötesprotokollet framgår de ämnespunkter som behandlats och beslutits om under årsstämman den 14 juni 2020.

Under årsstämman omvaldes Tommy Liljedal till syssloman och styrelsemedlem. Vidare beslöts även om att Kalax dagen är inhiberad till följd av omständigheterna med Corona-viruset.

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Härmed meddelas att Kalax delägarlag och samfälligheter har den 14 juni 2020 årsstämma i Notvikens Oas på Vargholen i Kalax klockan 18.00.

På årsstämman behandlas följande punkter, se nedan.

1. Stadgeenliga ärenden

2. Val av medlemmar till arbetsgrupp för vindkraftsfonden

3. Överföring av arrenden

4. Inlösen av tillandning

5. Övriga frågor som väcks på årsstämman.

Inhiberad årsstämma för Kalax delägarlag och samfälligheter

På grund av rådande omständigheter med Corona-viruset har årsstämman för Kalax delägarlag och samfälligheter inhiberats! Nytt datum för årsstämman meddelas i ett senare skede när det är tillåtet och smittorisker inte längre finns.

Detta meddelande är på uppdrag av sysslomännen för Kalax delägarlag och samfälligheter. Meddelandet framkommer även i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN 19.3.2020.

Mathias Krook, hemsideansvarig

Årsmöte för Kalax delägarlag och samfälligheter

Härmed meddelas att Kalax delägarlag och samfälligheter har årsmöte söndagen den 22 mars 2020, kl. 18.00, på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax.

På årsmötet behandlas följande punkter, se nedan. Årsmötet är endast för markägare och bybor som hör till Kalax delägarlag och samfälligheter. Möteskallelsen finns även i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN.

1. Stadgeenliga ärenden.

2. Behandling av överföring av arrenden.

3. Val av medlemmar till arbetsgrupp för "Vindkraftsfonden".

4. Övriga ärenden som tas upp på årsmötet.

Kalax Vindkraftspark börjar byggas

Av en nyhetsartikel i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN framgår att Kalax Vindkraftspark börjar byggas i år 2019 och skall vara driftsklar i början av 2021. Byggandet av vindkraftsparken kommer att, enligt artikeln, uppgå till ca 90 miljoner euro och är ett av de större vindkraftsprojekten i regionen. Ett stort antal markägare berörs och är med i vindkraftsparken som byggs. Läs mer i artikeln för den intresserade.

Även i andra byar såsom Pjelax byggs och finns vindkraftparker liksom att en vindkraftspark med större vindkraftsverk har byggts tidigare i Ömossa i Kristinestad.

Älgsoppdag i Kalax

Till allmän kännedom för markägare och Kalaxbor, (både gamla och nuvarande), meddelas att Kalax Jaktförening bjuder på älgsoppa lördagen den 25 maj på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax. Klockslaget är mellan 12.00 och 14.00.

Kalax Jaktförening hälsar markägare och bybor varmt välkomna! Denna nyhet är på uppdrag av ordföranden Alf-Erik Enqvist.

Mathias Krook, (hemsideansvarig)

Mötesprotokoll till påseende

Kalax samfällighet och delägarlag kan meddela att protokollet från årsstämman i mars finns till påseende hos Jan Pått i Kalax på Norrtået. I protokollet framkommer om det som behandlats och diskuterats på årsmötet.

Nytt för i år är även att vice ordförande för samfälligheten och delägarlaget är Mikael, "Mika" Ingström och att styrelsemedlem Jan Pått också är vald till att fungera som sekreterare. Ordförande för samfälligheten och delägarlaget är fortsättningsvis Tommy Liljedal.

Årsmöte för Kalax samfällighet och delägarlag

På begäran av samfällighetsordföranden Tommy Liljedal meddelas att årsmöte för Kalax samfällighet och delägarlag hålls på Notvikens Oas, Vargholmen i Kalax söndagen den 24 mars kl. 18.00 2019.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och övriga väckta frågor och ärenden.

Välkommen och väl mött för alla markägare och bybor med delägarskap i samfälligheten!

Mathias Krook, hemsideansvarig för kalax.fi

Kalaxdagen 2018

I år 2018 ordnas Kalaxdagen den 21 juli på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax.

Starten för Kalaxdagen är från kl. 12.00 när den traditionella soppserveringen börjar och pågår till kl. 14.00. Från kl. 14.00 är det program och festtal. Evenemanget Kalaxdagen ordnas av Kalax samfällighet och delägarlag och byns andra aktiva föreningar.

Väl mött bybor, före detta bybor, markägare och stugägare i skärgården i Kalax.

Denna nyhetsnotering är på uppdrag av samfällighetsordföranden Tommy Liljedal.

Mathias Krook (hemsideansvarig)

Båtplatser att hyra

Härmed kan det meddelas att det finns båtplatser att hyra i Kalax småbåtshamn.

För den som behöver båtplats, ombeds man att kontakta hamnansvarige Mats Wikman för att få uppgifter och eventuell visning om lämpliga båtplatser och vilka priser och kriterier som gäller. Mats Wikman kan kontaktas via telefon, gärna kvällstid efter kl. 17.00 eftersom han är i jobb dagtid. Se i föreningsförteckningen över ansvariga inom samfälligheten, för att hitta telefonnummer till Mats Wikman.

Hemsideansvarige, Mathias Krook

Mötesprotokoll och nyheter i övrigt

Meddelas kan, på begäran av ordförande Tommy Liljedal, att mötesprotokollet för Kalax samfällighet och delägarlags årsstämma finns till påseende hos Stefan Fred, (styrelsemedlem), i Kalax på Vargholmsvägen. Enligt tidigare begäran av Stefan Fred, önskas att intresserade kontaktar honom (eller Susanne Fred) dagtid fram till kl. 17.00 för läsning av protokollet.

Årsstämma för Kalax samfällighet och delägarlag

Söndagen den 25 mars är det årsstämma för Kalax samfällighet och delägarlag kl. 18.00 på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax.

Ärenden som tas upp på årsstämman är stadgeenliga ärenden, bidragsansökningar och aktuella muddringsprojekt i Kalax skärgård. Även arrendeärenden och övriga ärenden tas upp på årsstämman.

Väl mött för alla intresserade delägare i Kalax samfällighet. Denna nyhetsnotering är på uppdrag av nuvarande samfällighetsordföranden Tommy Liljedal.

Mvh. Mathias Krook
(Hemsideansvarig för www.kalax.fi)

Informationstillfälle om Kalax Vindkraftspark

Tisdagen den 9 januari 2018 ordnas ett informationstillfälle om Kalax Vindkraftspark, på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax. Klockslaget är 17-19.

Denna information har även framkommit i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN, den 20 december 2017.

Under 2017 gjordes beslut om att 21 vindkraftverk kan byggas inom den planerade vindkraftsparken. Senare under året mot hösten 2017 framkom att Vindin och den nya samarbetspartnern Fortum ville höja på vindkraftverkens höjd till 230 meter. För att detta skall vara möjligt behövs en ändring av generalplanen för vindkraftsparken göras.

Ny ordförande för Kalax delägarlag och samfällighet

I samband med årsstämman 2017 i mars valdes en ny ordförande för samfälligheten i Kalax. Den tidigare ordföranden Thomas Granborg var i tur att avgå efter två perioder som invald ordförande för samfälligheten.

Den nya ordföranden för Kalax samfällighet är fr.o.m. mars 2017, Tommy Liljedal. Tommy Liljedal fortsätter tillsammans med de invalda sysslomännen Stefan Fred och Bengt Karlstedt att driva och förvalta samfälligheten i byn. Eventuella frågor och ärenden riktas till dem.

Korrigerat nyhetsinlägg

Det har upptäckts ett litet skrivfel i nyhetsnoteringen om Kalax ByaNet. Skrivfelet är korrigerat och är som informationen skall vara. På samma gång som felet korrigerades, gjordes även en förnyad och lättare läst notering, som gäller affären mellan Kalax ByaNet och Dynamonet. Föreningen Kalax ByaNet är avslutad och även borttagen ur föreningsregistret, enligt Lars Granlund.

Hemsideansvarig, Mathias Krook

Sidor