Du är här

Mötesprotokoll och nyheter i övrigt

Meddelas kan, på begäran av ordförande Tommy Liljedal, att mötesprotokollet för Kalax samfällighet och delägarlags årsstämma finns till påseende hos Stefan Fred, (styrelsemedlem), i Kalax på Vargholmsvägen. Enligt tidigare begäran av Stefan Fred, önskas att intresserade kontaktar honom (eller Susanne Fred) dagtid fram till kl. 17.00 för läsning av protokollet.

Ny styrelsemedlem inom samfälligheten är Jan Pått, som ersätter den avgående styrelsemedlemmen Bengt Karlstedt. Jan Pått är landsbygdsföretagare med jordbruk, sågverksamhet och trävaruhandel. Familjen bor i Kalax. På årsmötet välkomnades den nya styrelsemedlemmen medan den avgående styrelsemedlemmen Bengt Karlstedt avtackades för ett fullgott förtroendeuppdrag som syssloman och styrelsemedlem inom Kalax samfällighet och delägarlag. Bengts inriktning har varit bl.a. skogsbruksfrågor.

Under årsmötet diskuterades även utvecklingsfrågor för Kalax som by. Däribland togs det upp om att man i byns båthamn borde få fler båtplatser uthyrda. I dagsläget finns ett flertal båtplatser lediga och kan hyras om någon vill och behöver båtplats. I så fall ombeds man att kontakta hamnansvarige Mats Wikman, (gärna kvällstid efter kl. 17.00), för att få uppgifter om lämpliga båtplatser och priser. Även vilka kriterier som gäller i hamnen.

Årsresultatet för 2017 var tyvärr ett sämre år än tidigare år. Det blev ett minus på ca 11 000 euro, vilket också framkommer av det bokslut som har uppgjorts och protokollförts. Trots det ekonomiska minuset har Kalax som by gjort ett flertal gynnsamma satsningar, däribland har samfälld skog gallrats och blivit åtgärdad och sedan har också hamnområdet fixats upp och även en del reparationer utförts i hamnen.

För detta år beslöts i övrigt på årsstämman att Kalax samfällighet och delägarlag skaffar en lekstuga till "Skogsdungens daghem" i byn. Sedan när det gäller vindkraftsparken som planeras, kunde Lars Granlund, berätta att vindkraftsparken troligtvis byggs inom en 5-årsperiod. Det tar tid innan allt på beslutsnivå är i sin ordning för att byggandet av vindkraftsparken skall påbörjas och genomföras. Masthöjden för vindkraftverken är godkänd att bli 230 meter istället för den tidigare höjden 205 meter.

Hemsideansvarige, Mathias Krook