Nyheter

Årsstämma för Kalax samfälligheter och delägarlag

Söndagen den 19 mars 2017 ordnas årsstämma för Kalax samfälligheter och delägarlag. Under årsstämman behandlas stadgeenliga ärenden och andra väckta och upptagna ärenden. Bland annat överföring av arrenden, bidragsansökningar, vägbelysningsprojekt och övriga ärenden som tas upp på årsstämman.

Klockslaget för årsstämman är 18.00 på Notvikens Oas, Vargholmen, Kalax.

Denna notering är på uppdrag av ordförande Thomas Granborg.

Mathias Krook, hemsideansvarig

Nya foton av Mika Ingström och byanyheter

Det finns nya foton av Mikael "Mika" Ingström i fotoarkivet. De olika fotografierna är från olika årstider när "Mika" varit ute och fotograferat runtom i Kalax.

Även fotografier från Kalax-dagen 2016 finns att beskådas liksom natur- och skärgårdsfoton från byn och Truthällan. Därtill finns några foton av skolan som den var före delvis rivning och om- och tillbyggnad till daghem.

Föreningen Kalax ByaNet r.f. upplöst och i ny förvaltning

Under året 2015 såldes föreningen Kalax ByaNet till Dynamonet, ett bolag som handhar datatrafik och fibernät i Närpes. Man kan kontakta Dynamonet i Närpes om man har ärenden som gäller datatrafik och fibernät i Kalax.

En avslutning av Kalax ByaNet har skett i december 2016. Det finns även information på http://www.dynamonet.fi/byanet/kalax Affären mellan Kalax ByaNet och Dynamonet har gjorts i slutet av 2015. Föreningen har också tagits bort ur föreningsregistret.

Denna nyhetsnotering är på uppdrag av Lars Granlund, en av eldsjälarna för Kalax ByaNet.

Mathias Krook

Kalaxdagen 2016

KALAXDAGEN ordnas på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax lördagen den 16 juli 2016.

Tidpunkt för evenemanget är klockan 12.00, då soppserveringen börjar. Under själva evenemanget är Gun-Lis Angsell festtalare. Även sång och musik. Soppserveringen pågår till kl. 14.00.

Kalaxdagen ordnas av Kalax samfällighet i samarbete med byns övriga föreningar. Alla bybor, före detta bybor och markägare är välkomna!

Denna notering är på uppdrag av samfällighetsordförande Thomas Granborg.

Städtalko på Notvikens Oas och lite byanyheter i övrigt

Kalax bysamfälligheter kan meddela att en städtalkokväll ordnas på Notvikens Oas på Vargholmen den 2 maj 2016, kl. 18.00.

Program för kvällen är att städa upp och göra i ordning paviljongsområdet och paviljongen inför sommaren, och som en en årligen åtetrkommande tradition i byn.

I samma veva kan också meddelas att protokollet från årsstämman i mars nu finns till påseende och kan studeras hos syssloman Stefan Fred på Vargholmsvägen i Kalax. Kontakta Fred för att överenskomma om tidpunkt för studerande av protokollet.

Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma 2016

Återigen är det dags för Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma och även denna gång är platsen för årsstämman på Notvikens Oas, Vargholmen i Kalax. Denna information sätts upp på byns hemsida på uppdrag av samfällighetsordföranden och sysslomännen.

Årsstämman är endast till för dem som är delägare i Kalax samfällighets mark- och vattenområden.

Tid för årsstämman är den 20 mars och kl. 18.00!

På årsstämman behandlas stadgeenliga ärenden och övriga väckta ärenden som kan behöva diskuteras.

Fotoarkivet uppdaterat med nya bilder!

Fotoansvarige Mikael, "Mika", Ingström har under maj uppdaterat fotoarkivet med många fina foton om vårbruket i byn och vår- och försommarbilder. Se gärna på de bilderna, de visar på att Kalax by har aktiva landsbygdsföretagare trots att landsbygdsnäringarna beskrivs som utsatta och hårt pressade branscher. Om man kan lyfta upp vad en levande landsbygd med fungerande näringar innebär så kan det också öka förståelsen och uppskattningen hos vanliga människor som i sin tur är konsumenter av produkter från landsbygden.

Ha en glad början på sommaren allihop!

Mvh. Mathias Krook

Kalax Vindkraftspark avancerar vidare

Vindkraftsparken i Kalax och närliggande byar avancerar vidare. I maj har beslut gjorts av Närpes stadsfullmäktige att 22 st. vindmöllor kan beviljas bygglov. Tidigare var antalet planerade vindmöllor 26 st. Vissa vindmöllor har kommit bort medan vissa redan tidigare har placerats på nya ställen inom vindkraftsparken. Tids nog kan vindkraftsparken börja att byggas bara byggnadsloven är beviljade av staden och inga andra eventuella hinder finns som kan fördröja byggandet.

Städtalko på Notvikens Oas!

Bysamfällighetsordförande Thomas Granborg meddelar att städtalko ordnas den 7 maj vid paviljongen Notvikens Oas, Vargholmen!

Tid för städtalkot är kl. 18.00. Alla intresserade och hjälpvilliga är välkomna. Allt utfört arbete runt paviljongen och simstranden är till fördel för en fortsatt trivsam och fungerande omgivning!

Mvh. Mathias Krook

 

Vårens ankomst

För att göra en kort skrivelse om vårens ankomst och vad detta innebär för varje individ så kan nämnas att informationen i fliken föreningar har uppdaterats med nya personsnamn och delvis nya kontaktuppgifter för främst paviljongen och båthamnen.

Ny paviljongs- och hamnansvarig är från och med årsmötet i år 2015, Mats Wikman. Wikman är i övrigt sommarstugeägare i Kalax och egenföretagare. Härmed vill undertecknad önska Mats Wikman en bra och lyckosam start och verksamhet med både paviljongen och båthamnen.

Protokoll från samfällighetens årsmöte till påseende!

På uppdrag av samfällighetens ordförande Thomas Granborg kan meddelas att protokollet från årets årsstämma finns till påseende från den 13 april till den 13 juni 2015.

Protokollet kan ses och läsas hos syssloman Stefan Fred i Kalax. Fred bor längs Vargholmsvägen, för dem som kan vara osäkra på var protokollet finns till påseende. Ta gärna kontakt före med sysslomannen för att överensstämma en lämplig tid för att komma och se på och läsa protokollet.

Mvh. Mathias Krook

Ny skötare för paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen

Enligt uppgifter från årets årsmöte som Kalax samfällighet har haft i slutet av mars så blev det klart att man har hittat och fått en ny skötare av paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen i byn.

Ännu inväntas klartecken att få publicera skötarens namn och kontaktuppgifter så att var och en kan hitta rätt person för rätt ärende, vare sig det gäller hyrande av paviljongen eller om man vill ha en båtplats i hamnen eller avsluta hyrandet av en båtplats. Namn och kontaktuppgifter meddelas så snart som möjligt då grönt ljus har fåtts för en publicering.

Kalax ByaNet-förening håller årsmöte

Kalax ByaNet-förening har söndagen den 29 mars årsmöte.

Tidpunkt och plats är kl. 19.00 på Notvikens Oas, Vargholmen. Årsmötet är efter Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma!

Ärenden som tas upp på mötet:

-Stadgeenliga ärenden

-Förslag av styrelsen om eventuell försäljning av fibernätet till Dynamo Net i Närpes.

Mvh. Styrelsen

Informationen delgett om årsmötet av kalax.fi:s hemsideansvarige Mathias Krook på uppdrag av bysamfällighetens ordförande Thomas Granborg.

Årstämma för Kalax delägarlag och samfälligheter!

Söndagen den 29 mars 2015 hålls årstämma för Kalax delägarlag och samfälligheter.

Tidpunkt och plats är kl. 17.00 på Notvikens Oas, Vargholmen.

På årsstämman behandlas:

-Stadgeenliga ärenden

-Överföring av arrenden

-Anhållan om bidrag

-Övriga ärenden som diskuteras på årsstämman.

 

Mvh. Ordföranden och sysslomännen

genom hemsideansvarige Mathias Krook

Kalax Vindkraftspark

Kalax vindkraftspark som VINDIN Ab från Sverige förestår, avancerar vidare och man kan förhoppningsvis ansöka om byggnadslov för vindkraftverk inom detta år, 2015. Informationsmöte hölls om vindkraftsparken i Kalax och direkta grannbyområden, måndagen den 9 mars 2015 på paviljongen Notvikens Oas i Kalax.

Uppdaterad enkel och informativ hemsida!

Hemsidan, kalax.fi uppdateras med målsättningen att kunna tjäna som en enkel och smidig informationskanal för alla med anknytning till Kalax.

Här på hemsidan kommer det framöver att vara möjligt att bland annat se vem som är ordförande och sysslomän inom Kalax bysamfällighet. Även till vem som man skall vända sig till för att kunna hyra byns paviljong, Notvikens Oas.

Även ett framtida litet bildarkiv av nya och gamla foton från Kalax kommer att finnas med på hemsidan. Bildarkivet är dock under planering och utförande och innehåller därför inte så många bilder ännu.

Sidor